A siri, a mankurt és a globalizmus

PPJ         2015.01.17.

mankurt.jpgÉrdekes összefüggésre mutatott rá egy barátom, egy olyanra, ami attól függetlenül, hogy "összefüggésként" igaz-e, külön-külön történetként is megállja a helyét, tanulsággal szolgál. "A mankurt nem tudta, ki ő, milyen törzsből-nemzetségből való, nem tudta a nevét, nem emlékezett gyerekkorára, apjára, anyjára – egyszóval nem ismerte fel magában az emberi lényt... A mankurt, akár a kutya, csak a gazdáit ismerte... De a rábízott feladatot vakon, buzgón, hajthatatlanul elvégezte..." - nos, ne ez volna a globalizmus tökéletes "alapanyaga", a hőn áhított "Ember" nélküli ember?! A Mátrix című filmben a Morpheus által felmutatott "Duracell elem" példája?! A gyökerét vesztett kozmopolita konzumidióta globál-polgár?! Apropó »gyökér«... Észrevették, hogy a balliberális globál-métely-média lakájai folyamatosan és szándékosan összekeverik a "gyökerest" a "szélsőségessel"? Rādix, rādīcālis, azaz gyökér és gyökeresség. Extremus - szélsőség(es). Folyamatosan és szándékosan összekeverik a két fogalmat. Ilyenkor fel kell tenni a kérdést magyarul: kisfiam, szeretsz gyökértelen senkiházi lenni?! Mert a szélsőségességnek nincs köze a radikalizmushoz. De hogy jön ide a "siri"?!

Csingiz Ajtmatov Az évszázadnál hosszabb ez a nap című regényében (Bp., 1982) elbeszél egy megindító, régi legendát, amely nagyon jól szemlélteti, milyen természetű küzdelmet vív Isten a bűnben elsötétült emberi lélek „lelki emlékezetének” és gondolkodásának felélesztése érdekében, hogy ennek nyomán elfogadja a bűn rabságából megszabadító kegyelmet:

„A hagyomány szerint, amikor a hajdani századokban a zsuanzsuanok meghódították a Sárga Homokot, különös kegyetlenséggel bántak a foglyul ejtett harcosokkal... Rettenetes kínzással fosztották meg a foglyot az emlékezetétől. Előbb teljesen lekopaszították az áldozat fejét, majd levágtak a közelben egy jól megtermett tevét. Frissiben megnyúzták, és elsőként a tevebőr legsúlyosabb, legszívósabb részét, a nyakbőrt választották le róla. Darabokra vágták, s még gőzölgő állapotban ráfeszítették a fogoly leborotvált fejére. A bőr egy pillanat alatt ráragadt, mint a tapasz – a mai úszósapkához hasonlóan. Ez volt a siri...1344339799_mankurt_1.jpgA siri felhúzása után nyakkalodába zárták a megkínzottat... Így vitték el jó messzire, néptelen helyre, hogy ne hallják szívet tépő kiáltozását, és kezét-lábát megkötözve otthagyták a puszta mezőn, a perzselő napon, víz és étel nélkül... A fejükre tapasztott, száradó és egyre szűkülő nyers tevebőr könyörtelenül zsugorodott az égető napsugarakban, vasabroncsként szorította a rab borotvált fejét. A kínzottak leborotvált haja már két-három nap múlva nőni kezdett. A kemény szálú, egyenes ázsiai haj néha belenőtt a nyers tevebőrbe, legtöbbször pedig, más utat nem találva, visszahajlott és a vége újra belenőtt a fejbőrbe, még szörnyűbb szenvedést okozva. Ezt az utolsó kínt az ítélőképesség teljes megzavarodása kísérte. A zsuanzsuanok csak az ötödik napon mentek oda megnézni, életben maradt-e valamelyik fogoly. Ha a megkínzottak közül legalább egyet életben találtak, elérték céljukat. Az ilyet megitatták, megszabadították kalodájától, és egy idő után visszaadták erejét, talpra segítették. Ez lett a mankurt-rab, akit erőszakkal megfosztottak emlékezetétől, ezért annyit ért, mint tíz egészséges fogoly...
A mankurt nem tudta, ki ő, milyen törzsből-nemzetségből való, nem tudta a nevét, nem emlékezett gyerekkorára, apjára, anyjára – egyszóval nem ismerte fel magában az emberi lényt... A mankurt, akár a kutya, csak a gazdáit ismerte... De a rábízott feladatot vakon, buzgón, hajthatatlanul elvégezte... Ha később híre terjedt is, hogy valakiből mankurtot csináltak a zsuanzsuanok, annak még a legközelebbi atyjafiai sem igyekeztek megmenteni vagy kiváltani őt, hiszen ez azt jelentette volna, hogy a hajdani ember bábját kapják vissza.
Csak egy najmán törzsbeli anya, akit Najmán-Anának emleget a hagyomány, nem tudott beletörődni fia sorsába. Amikor valami bizonytalan hírt hallott mankurttá lett fia hollétéről, megértette, hogy nem lesz nyugta, amíg meg nem keresi a Sárga Homokon azt a mankurt pásztort, és meg nem győződik róla, hogy nem a fia-e... Amikor odaért, amikor megismerte a fiát, nem emlékezett rá, hogyan gurult le tevéje hátáról...
– Fiam! Mindenütt kerestelek!... Az anyád vagyok!
Aztán rögtön megértett mindent és felzokogott... Reszkető ujjain keresztül sírva nézte fia ismerős vonásait, és egyre igyekezett elfogni a tekintetét, még mindig várt, reménykedett, hogy az megismeri, hiszen olyan egyszerű – felismerni tulajdon anyánkat! De megjelenése semmi hatással nem volt a legényre... Egyszer csak letépte válláról az anyja kezét, és... elindult a csorda másik széléhez... Najmán-Ana... öszszeszedte minden erejét, odament a fiához... Mankurt-fia szeme az érdeklődés tökéletes hiányát fejezte ki minden iránt a világon, a szeme továbbra is idegen maradt.
– Ülj le, beszéljünk – mondta nehéz sóhajjal Najmán-Ana.
Leültek a földre.
– Megismersz engem? – kérdezte az anya.
A mankurt tagadóan megrázta a fejét.
– Hogy hívnak?
– Mankurt – felelte az.
– Csak most hívnak így. A régi nevedre emlékszel? Próbálj visszaemlékezni az igazi nevedre.
A mankurt hallgatott. Anyja látta, hogy emlékezni próbál, két szemöldöke között az erőfeszítéstől nagy verejtékcseppek ütköztek ki, és szemére remegő köd borult. De látszott rajta, hogy áthatolhatatlan, süket fal támadt előtte, s azon nem bírt áttörni...
Najmán-Ana akkor elhatározta, hogy nem faggatással, hanem sugalmazással adja neki tudtul, kicsoda.
– A te neved Dzsolaman. Hallod? Dzsolaman. Apádat Dönenbájnak hívták. Hát nem emlékszel apádra? Hiszen ő tanított nyilazni gyerekkorodban. Én meg az anyád vagyok. Te a fiam vagy. A najmánok törzséből való vagy, érted? Najmán vagy...
Mindazt, amit mondott neki, a fia teljes közönnyel hallgatta, mintha valami semmiségről beszélne... Najmán-Ana újra megpróbálta életre kelteni fiában az elpusztított emlékezetet.
– Emlékezz, hogy hívnak, emlékezz a nevedre! – könyörgött és erősködött. – Apád Dönenbáj, hát nem tudod? A te neved pedig nem Mankurt, hanem Dzsolaman!...
És bár mankurt-fiára mindez semmi hatást nem tett, anyja tovább beszélt hozzá, hasztalan reménykedve, hogy egyszer csak felvillan valami kihunyt tudatában. És tovább dörömbölt a szorosan bezárt ajtón. Egyre csak hajtogatta a magáét:
– Emlékezz, hogy hívnak! Dönenbáj az apád! Aztán megetette, megitatta a maga útravalójából, és bölcsődalokat énekelt neki.
Annak nagyon tetszettek a dalocskák. Jólesett hallgatnia, és valami élő melegség jelent meg feketére fásult, megdermedt arcán. Akkor az anyja a lelkére beszélt, hogy hagyja el ezt a vidéket, hagyja el a zsuanzsuanokat, és menjen vissza vele szülőföldjére. De a mankurt nem tudta felfogni, hogyan lehet fogni magát és elmenni valahova...
És Najmán-Ana, hányadszor már, újra öklével verte a megölt emlékezet süket ajtaját, és egyre azt hajtogatta:
– Emlékezz, ki fia vagy! Hogy hívnak? Apád neve Dönenbáj!” (144–166. o.)

E legendában az anya eredeti nevét ismételgette a fiának, apja nevét és a származását idézte fel neki újra és újra. Így „dörömbölt” az eltompult tudaton.

Isten az Ő kinyilatkoztatásának üzeneteivel „zörget” az ember tudatán (Jelenések 3,20). Az ember elé tárja azt az elfelejtett tényt, hogy Isten az Atyja, és hogy a szeretettörvény betöltése az ember igazi életformája és eredeti rendeltetése. - Forrás: bibliaiskolak.hu

mankurt-movie-poster-1991-1020340079.jpg

Mankurt, a film itt megnézhető -  Манкурт (1990)

Ez pedig egy rövid animációs alkotás - Mankurt (2007)

A siri és a Mankurtok története Czike László: Rendszerváltó szabadkőművesség című tanulmányában is előjön, ahol Vass Csaba szociológust idézi a globalizmus kapcsán:

De a szociológus Vass Csabát is idéztem, aki épp akkoriban fedezte fel, hogy a globalizáció a Világállamot, sőt, a Világpáholyt építi. Idéztem, amint ő Csingiz Ajtmatovot idézte: „A globalizáció viszont - puha világháborús érintkezési módja, kultúrája révén - még ezen a látszólag felülmúlhatatlanul nagy teljesítményen is túltesz, megváltoztatja, amit eddig kultúrának neveztünk: egész nemzeti társadalmak és bennük számtalan ember létét negatív emberi létbe fordítja. Ravaszul kifejlesztették a pusztító rombolásnál is ‘kifinomultabb’ módszereket: a testet megőrizték, sőt feltáplálták, ám az egyes személy emberi azonosságát elpusztították.

„De szörnyű sors várt arra, akit a zsuanzsuanok megtartottak a maguk foglyának ... sirit húztak az áldozat fejére ... levágtak egy jól megtermett tevét. Frissiben megnyúzták ... a legsúlyosabb, legszívósabb részét, a nyakbőrt választották le róla. Darabokra vágták, s még gőzölgő állapotban ráfeszítették a fogoly leborotvált fejére. Ez volt a siri. Aki ezen a procedúrán keresztülment, az vagy nem élte túl a kínzást, és meghalt, vagy egész életére elvesztette az emlékezetét - mankurt lett belőle ... A mankurt nem tudta, ki ő, milyen törzsből-nemzetségből való, nem tudta a nevét, nem emlékezett a gyerekkorára, apjára, anyjára - egyszóval nem ismerte fel magában az emberi lényt.”

„A globalizáció ‘tökéletesítette’ a sirit: a puha erőszak és a puha erőszakszervezetek révén fájdalommentesen, veszteségek nélkül, tömegeken viszi véghez a ‘mankurtosítást’. Mi több, olyan mankurtok lágy mechanizmusos tömeggyártására rendezkedett be, akiket nemcsak egyszer és egyetlen irányban romboltak le, hanem - fordított görög utópiaként - tetszés szerinti számban, előre programozottan újra meg újra az emberi azonosság beszélő szerszámává tehetnek. A globalizációt jellemző dekonstrukciós kultúrának éppen ez az emberi azonosság nélküli, negatív létű masszának az irányított újraépítése a magva. A globalizáció szupranacionális szerveződései alá-és fölérendeltséget alakítottak ki a globalizációs szupranáció és a modern polgári nemzet között: a szupranemzet anyanemzete fölé kerekedett.”

Kitalálják, hogy milyen nevet adott az Apple az intelligens személyi asszisztens és „tudásnavigátor” alkalmazásának az iPhone készülékekben?! Igen, Siri...

Továbbá, ha nem lenne elég világos a képlet, a Huffingtonpost nyomán a Designboom közölte a Saga Design 3D-nyomtató vállalat által az iPhone-hoz készített műanyag tok képeit. Bizsereg már a fejbőröd, iPhone-hipszter-Mankurt lény?!

siri02.jpg

siri03.jpg

Ismerik a "viccet", mikor két okostelefon "beszélget"?!

Vajon ki és miért adott ilyen "Siri" nevet az Apple személyi titkár alkalmazásának? Nem kívánok belemenni Steve Jobs egyesek szerint - horribile dictu - »megvilágosodásának« boncolgatásába és az életében bekövetkezett "sugalmazások" elemzésébe, de azért vessünk néhány kósza pillantást arra a "beleharaptam az almába" történetre és például az AppStore kőműves vakoló logójára.

De ne legyünk ennyire rosszhiszeműek. Ki tudja?! Lehet, hogy világraszóló vészkiáltásként nevezték el éppen siri-nek a fejünkre húzott digitális tevebőrt? Lehet, hogy az általunk is megírt "Az Emberség kategóriájának teljes lebontására" figyelmeztet a világ egyik vezető cége?! Vagy szó sincs itt semmi "figyelmeztetésről", egyszerűen sátrakkal sorban állnak az új iPhone-ért az elkúrt Mankurtok, és még azt sem veszik észre, hogy vak-oló vezet világtalant?

Elon Musk, a Tesla elektromos autók, illetve a polgári űrrepülés úttörőjeként ismert SpaceX alapítója az MIT repüléstudományi és asztronautikai tanszékén rendezett konferencián elhangzott kérdésre válaszolva elmondta, hogy szerinte a mesterséges intelligencia az emberiségre leselkedő legnagyobb veszély és a technológiában rejlő sötét lehetőségek továbbra is komoly aggodalommal töltik el: „A mesterséges intelligenciával a démont idézzük meg." - Elon Musk

A humánökológiai filmgyűjteményben is szereplő Technokalipszis, a Mátrix film gépei, a 2001: Űrodüsszeia film HAL9000 vörös szeme, az Oblivion film TET "lénye", a Transzcendens film feltöltött "agya", és persze minden, ami gyanúsan fél- vagy egyszemű, vörös színű, mi más, mint lefelé mutató háromszög, úgy óvakodjatok, óvakodjatok...

"Ha a természet szent, a természetellenes technológiák maguk az ördög." - Kirkpatrick Sale

transzhumanizmus.jpg

Ezt az istentelen siri-t és az átkát pedig imádkozzátok le a globalisták fejéről!

shut-up-siri.jpg

         28 hozzászólás

Címkék: mátrix vallás globalizáció apokalipszis biblia transzhumanizmus technokrácia humánökológia ökofilozófia techno optimizmus humánökológiai filmgyűjtemény technocalyps tudatökológia antitradicionális

Tetszett? Oszd meg!

Share/Bookmark

· 2 trackback         

A bejegyzés trackback címe:

https://greenr.blog.hu/api/trackback/id/tr487081221

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Tudtad, hogy Goodfriend egy frissen kirobbantott polgárháborúból érkezett Budapestre? 2015.01.18. 15:27:30

Korábbi állomáshelye Szíria volt, ahol akár személyesen is részt vehetett a százezrek halálát követelő "Arab tavasz" nevű vérengzés kiprovokálásában. Mi is megtehetnénk, amit a nálunk józanabb török, német, orosz, bolíviai, ecuadori, bahreini, venezuel...

Trackback: Kinyíratnád az alkalmazottaidat 5 milliárd forintért? 2015.01.18. 15:25:13

5 milliárdot kaszált 1 nap alatt alkalmazottai halálán a Charlie Hebdo. Előre megtervezett üzleti húzás volt a fél szerkesztőség lemészároltatása, ami után a lap következő heti bevétele a szokásos 43 millió forintnyi euróról közel 5 milliárdnyi euróra ...

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

AtyafiPeca · http://atyafipeca.wordpress.com/ 2015.01.17. 20:36:50

"De ne legyünk ennyire rosszhiszeműek. Ki tudja?! Lehet, hogy világraszóló vészkiáltásként nevezték el éppen siri-nek a fejünkre húzott digitális tevebőrt?"
Naív realizmus lenne ezt tételezni.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.17. 20:45:04

@AtyafiPeca: Szerintem is az, nem ebben a hiszemben élek, a vakolók sem erről híresek... Költői kérdésként tettem csupán fel a jámbor rózsaszín ködben úszók számára, akik még a gondolattól is távol állnak, hogy felfogják annak realitását, hogy ténylegesen létezik például többek között egy "a sátán zsinagógájához" tartozó csoport is.

Nem is beszélve a Steve Jobs fan-clubok-ról, akik LSD-s mámorban simogatják a telefonjaikat, egyetlen ívéről is összetett ajnározó mondatokat regélve. Persze az AppStore logója nekik sem tűnik fel... ahogy a Google Chrome vagy a CERN tripla 6-os logói sem...

Na, megyek: "iszom egy" Monster wav-wav-wav >unleash the beast< energiaitalt az egészségükre... :D

AtyafiPeca · http://atyafipeca.wordpress.com/ 2015.01.17. 21:03:41

Az összeesküvés elméletek ritikusai az akasztásuk napján sem fognak az őket kivégző hóhér létezésében hinni.
S
H
A
K
T
I

beszélő majom · http://beszelomajom.blog.hu 2015.01.18. 14:49:51

A nyugati ember buta ÉS kényelmes.

Bármit meg lehet vele csinálni.

A konzumidiotizmus felfalja gyermekeit.

midnight coder 2015.01.18. 15:59:51

Tetszik amint a szerző kiirtja azokat a kommenteket amikkel nem tud vitába szállni. Úgy tűnik, nem csak a liberósbolsik tudnak ilyeneket.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 16:30:08

@midnight coder: (Ateista istentelen vallásgyalázó felszínes álságos együgyű 'kommentekkel' nem fogunk "vitakozni", főleg olyan időkben, amikor egyeseket lecsuknak azért Franciaországban, mert az ilyen 'kommentekkel' egyáltalán szembeszállnak. Ezentúl sem fogunk marxista-ateista antitradicionális megnyilvánulásoknak helyt adni.)

midnight coder 2015.01.18. 16:48:08

Amúgy egyébként fényévekre vagyunk egy valódi mesterséges intelligencia megalkotásától. Ami nem jelenti azt, hogy nem tudunk olyan dolgokat létrehozni, amik messziről nézve többé-kevésbé intelligensen viselkednek, de az még nagyon messze van, hogy a mobiltelefonod öntudatra ébredjen. Ehhez az egész jelenlegi számítógépes architektúrát kellene új alapokra helyezni, ezek az új alapok viszont nagyon nincsenek meg. Tegyük hozzá, sajnos. Mert ez kb. azt is jelenti, hogy az orvostudomány is eléggé a sötétben botorkál jelenleg.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 16:50:31

@midnight coder: Igen, sötétségben, veled együtt.

“Azokban az időkben a vallásos embert őrültnek hiszik majd, és az istentelen embert bölcsként üdvözlik; a civilizálatlanokat derék embereknek fogják tekinteni, a gonosz szívűeket pedig a legjobbként dicsérik majd.

Csak a gonosz démonok maradnak akkorra, melyek elvegyülnek az emberi fajjal, és kezüket rájuk téve mindenféle bűnös vállalkozásba kényszerítik őket: háborúba, rablásba, csalásba és minden másba, ami a lélek alaptermészetével ellenkezik.

Minden szent hang hallgatásra kárhoztatik, a föld gyümölcsei romlottá válnak; s ő maga nem lesz többé termékeny; a levegő pedig gyászos kábulatba süllyed. Ilyen lesz a világ öregkora: vallástalanság és zűrzavar, törvénytelenség és a jó emberek döbbenete.”

Hermész Triszmegisztosz

Daily Shark · http://dailyshark.blog.hu/ 2015.01.18. 17:00:56

Kíváncsian várom a Siri-nek az Android rendszeren megfelelő "Google Now" beszédfelismerő hasonlóan izgalmas és misztikus távlatokat megnyító névelemzését.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 17:03:27

@Daily Shark: Ebben az Apple a "főmester"! De amúgy jogos meglátás, az is ugyanoda vezet!
-
H
E
T
E
R
O
N
!

midnight coder 2015.01.18. 17:18:42

@PPJ: Aztán végül sikerült neki aranyat csinálnia ólomból ?

midnight coder 2015.01.18. 17:27:02

@PPJ: Ps. Amúgy javesolnék neked egy alapfokú programozási tanfolyamot. Ha tudod hogy mi zajlik a gépben, és mi hogy zajlik a valóságban, akkor nem félsz tőle ennyire.

A gép valójában nem csak hogy siri, de még ennél is sokkal kevesebb. Egy nagyon-nagyon buta szolga, aminek még azt is nagyon nehéz elmagyarázni hogy különböztesse meg az A betűt a B betűtől egy képen. Meg lehet, de nem egyszerű. Ahogy meg lehet tanítani sakkozni is, bár soha nem fog úgy sakkozni ahogyan te. Még akkor sem, ha simán elver téged sakkban. De ahhoz, hogy megértsd a különbséget, tudnod kell programozni.

midnight coder 2015.01.18. 17:28:15

@midnight coder: Szerk: a gép nem siri, hanem mankurt.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 18:14:10

@midnight coder: "Aztán végül sikerült neki aranyat csinálnia ólomból?" - Ezt én nem mondhatom meg neked, magadnak kell kikutatnod és rájönnöd.

Köszönöm, de nem félek. A félelem az egyetlen sötétség. Neked pedig ajánlok szeretettel egy újonnan megjelent könyvet, ami antropozófiai tekintetben taglalja a témát: Paul Emberson: Ember vagy számítógép. A technika és az ember szellemi fejlõdésének lehetséges útjai www.szabadgondolat.hu/hu/szabad_gondolat/hirek/paul-emberson-ember-vagy-szamitogep-technika-es-az-ember-szellemi-fejlodesenek-lehetseges-utjai

Érdemes egyébként az olyan elsőre triviálisnak ható különbségek felett alaposabban elgondolkodni, hogy miben különbözik az nyomott újság a számítógép képernyőtől, a postagalamb az email-től, stb.

Továbbá, túlmenve még az antropozófiai megközelítéseken is, érdemes tudatökológiai és tradicionális ökológiai megközelítésekkel ismerkedni, ha ember és gép viszonyrendszerét mélyebben érteni szeretnénk:
arsnaturae.hu/tudatokologia/tarsadalom_gazdasag/sherrard_vilagok
arsnaturae.hu/folyoirat_3_4/sherrard

Valamint úgy tűnik, hogy míg te az én "programozói hiányosságaimra" vezetnéd vissza a nekem alaptalanul tulajdonított "félelmeimet", addig elkerülte figyelmed, egy-két elég nagy ágyúnak a kimondott "félelme", például Elon Muskra utalok. Mondogasd neki, hogy "tanuljon meg programozni", jó?!

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 18:19:50

@midnight coder: Még valami eszembe jutott, csak, hogy kezdd a legelején, úgy szép a dolog, ha az egyik legelső olyan műnél kezded a vizsgálódásaidat, ami meghatározóvá lett a modern kori művészetben.

Fritz Lang: Metropolis (1927)
atyafipeca.wordpress.com/2014/11/24/metropolis-1927/

vigilantcitizen.com/musicbusiness/the-occult-symbolism-of-movie-metropolis-and-its-importance-in-pop-culture/

AtyafiPeca · http://atyafipeca.wordpress.com/ 2015.01.18. 19:04:24

@midnight coder:
Nem feltétlenül egy gépembert kell tételezni. Attól igazából én sem tartok. A veszélyt én abban látom, hogy az emberek függésbe kerülnek a különböző "praktikus és ötletes" alkalmazások által, mely eszközök segítségével egyre jobban átveszi az irányítást felettük a MÁS.
Napjaink Sirijét mindenki önként és dalolva fogja viselni és rettentően jól fogja magát érezni benne. Az emberiség úgy fog szublimálódni, hogy észre sem veszi. Hogy miben? Hát a MÁSban.

AtyafiPeca · http://atyafipeca.wordpress.com/ 2015.01.18. 19:19:24

Tehát a gépi és emberi "vulkanizálódást" nyugodtan tekinthetjük szimbólumnak, aminek nem kell végbemennie a fizika síkján. Elég, ha valaki egy mesterséges mátrixban éli le az életét és olyan alkalmazások rabjává válik, melyek közel sem az ő érdekeit szolgálják, sőt éppen isteni eredetét ássák még jobban alá. Az ember egyre jobban sodródik a kormányzóból, az uraltból a kormányzott és az uralt felé.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 19:58:12

@AtyafiPeca: Ehhez a mentális uraltsághoz, önvalóvesztettséghez pedig a mobilalkalmazások többsége akarva-akaratlanul, készségesen hozzásegít. Ugyanakkor itt a GreenR blogon írtam már három olyan "okostelefonos" alkalmazásról, ami ennek talán valamelyest az ellenkezőjét segít megvalósítani, bár csak nagyon közvetett és inkább "fenntartható élelmiszer" tekintetében. A bojkott izrael alkalmazás, a NÉBIH alkalmazás és a 30km.hu alkalmazás.

greenr.blog.hu/2014/08/07/bojkott_mobilalkalmazasok_segitik_az_izraeli_aruk_mellozeset

greenr.blog.hu/2014/12/02/nebih_a_mobilodon_termofoldtol_az_asztalig

greenr.blog.hu/2015/01/11/beneveztek_a_30km_-et_az_appra_magyarra

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 20:05:56

@AtyafiPeca: @midnight coder: @Daily Shark: @beszélő majom:

Ajánlom mindenki figyelmébe - és egyben elnézést kérek, hogy még nem írtam róla bővebben a GreenR-en, pedig jó ideje tervben van, a nemrég kikerült karácsonyi külön epizód is ütősre sikerült...!

www.sorozatjunkie.hu/2013/06/07/meltatlanul-hanyagolva-black-mirror/

Itt szinte mind elérhető!
indavideo.hu/search/text/black%20mirror

Pistának jó lesz 2015.01.18. 20:09:29

A hivatalos verzió ez:
theweek.com/articles/476851/apples-siri-got-name

Röviden: egy norvég pofa alkotta meg a programot, és a születendő lánya - aki aztán fiú lett - számára kinézett mezei norvég lánynevet hasznosította újra.

Ez így nem hihetőbb?

midnight coder 2015.01.18. 21:02:58

@PPJ: Bárki mondhat olyanokat, hogy az emberiségre a legnagyobb veszélyt ez és ez jelenti. Lehet. De a jelenlegi technológia mellett a SkyNet-től aligha kell tartani.

Ami nem jelenti azt, hogy 200 év múlva valami teljesen más technológia mentén nem jöhet majd olyan mesterséges intelligencia ami kipusztítja az emberiséget. Ez is egy elméleti lehetőség, és lehetséges veszély. De jelenleg Pl. a globális felmelegedés 100x nagyobb potenciális probléma, nem is szólva a túlnépesedésről és a mindenféle potenciális új járványokról.

szb9 2015.01.18. 22:17:45

Ha van bármi értelme a párhuzamnak, akkor csak úgy, hogy fordítva vannak a dolgok: nem az Apple taszítja mankurt-sorba a vásárlóit, hanem a vásárlónak engedelmeskedik a Siri mankurt módon.

nál 2015.01.18. 23:35:31

en.m.wikipedia.org/wiki/Siri_(given_name)
Magyarul ha Sirinek nem női hangja lenne, akár Viktornak is hívhatnák. Esetleg erről egy elemzés?

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.18. 23:53:21

@nál: Ha Mari néninek töke lenne, ő lenne Pista bácsi.

midnight coder 2015.01.19. 06:41:27

Amúgy egy ilyen app még mindig tizedannyit sem tud mint egy valódi titkárnő. Azaz, akinek valódi hús-vér titkárnője van, az elveszítette önmagát ? Akkor mit szóljon az a főnök, akinek több ezer beosztottja van ?

Amúgy pedig az átlagpolgár mindig is uralt volt. Kivéve talán a királyokat, de többnyire nekik is megvoltak a korlátaik. Az alatt pedig mindig megvolt és megvan a főnök. Sőt, rosszabb esetben a főnökök sorban állnak az ember fejet fölött. Plusz, manapság a főnökök mellé odaáll még állam bácsi is, többnyire azért hogy benyúljon a pénztárcádba. Ha pedig kórházba kerülsz, megtudod mi az uralom... Szóval, az ember mindig is uralt volt, amellett hogy persze próbálja irányítani a saját kis életét.
Ma annyival jobb a helyzet mint pár száz éve, hogy te választhatod meg az uradat, legalábbis többé-kevésbé. Mert el lehet menni másik melóhelyre, legalábbis ha megengedheted magadnak ezt a luxust. A jobbágyok röghöz kötése idején nem volt ilyen lehetőség.

PPJ · http://greenr.blog.hu 2015.01.19. 14:34:51

@midnight coder:

Felül kéne vizsgálnod, hogy milyen nézeteket hangoztatsz. Alaptalanok ugyanis. Ez a kijelentés meg hirtelen rád zúdul részemről. Nem kívánom ennyivel "elintézni", hanem egy-egy komoly tanulmányra, írásra, egy-egy bejegyzésre való mutatással kívánnék hozzájárulni, hogy elmélyíthesd a vizsgálódást.

arsnaturae.hu/tudatokologia/tarsadalom_gazdasag/sherrard_vilagok

arsnaturae.hu/folyoirat_3_4/sherrard

atyafipeca.wordpress.com/2014/10/27/digitalis-kozepkor/

mandiner.blog.hu/2013/09/05/kozepkorozni_nem_meno

Kíváncsi vagyok, akkor is tartod-e a nézeteidet, ha ezeken átrágtad magad!

 
 
süti beállítások módosítása